ecrb

  1. Bilans roku oraz aktualne problemy rachunkowości.
  2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - w aspekcie podatkowym i rachunkowym.
  3. Przepływy pieniężne. 
  4. Instrumenty finansowe.
  5. Międzynarodowe standardy rachunkowości i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej.
  6. Zamówienia publiczne.
  7. Finanse dla niefinansistów.
projekt graficzny:Art of Mind,   wykonanie SignumIT