ecrb

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W 2013 R. –

w tym praktyczne problemy dotyczące stosowania obowiązujących od 1 stycznia przepisów o tzw. zatorach płatniczych, aktualne orzecznictwo, interpretacje organów podatkowych

 

Termin najbliższego szkolenia: maj 2013

Miejsce szkolenia: Wrocław

 

Wykładowca:

prawnik; praktyk; główny specjalista Ministerstwa Finansów w Wydziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych i Prawa Unii Europejskiej, ceniony znawca tematyki z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych cieszący się uznaniem wśród doradców podatkowych i służb skarbowych (dotychczas przeprowadził kilkaset szkoleń kierowanych do pracowników przedsiębiorstw, doradców podatkowych oraz do służb skarbowych na terenie Polski)

 

Program szkolenia:


1.    Przychody oraz wyłączenia z przychodów,

2.    Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, umorzonych przedawnionych zobowiązań,

3.    Moment wystąpienia przychodu należnego - wątpliwości i kontrowersje, przychody należne a przychody faktycznie uzyskane,

4.    Przychody przyszłych okresów - interpretacje organów podatkowych oraz praktyka stosowania tych przepisów,

5.    Koszty uzyskania przychodów - znaczenie pojęć „koszty poniesione" oraz „w celu osiągnięcia przychodów"; kontrowersyjne przypadki, w tym m.in. koszty związane z utworzeniem spółki lub przystąpieniem do spółki nowego wspólnika,

6.    Ograniczenia w zaliczaniu poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w tym: 


a) wydatki na reprezentację,
b) niektóre świadczenia na rzecz pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp.,   
c) kary umowne,  
d) straty związane ze sprzedażą wierzytelności,

7.    Data zaliczania poniesionych wydatków do podatkowych kosztów, w tym na podstawie faktur otrzymanych po zakończeniu roku podatkowego; zasady podziału kosztów na koszty bezpośrednie i inne niż bezpośrednie, skutki błędnej kwalifikacji kosztów,

8.    Zmniejszenia kosztów oraz odpisów amortyzacyjnych wynikające z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. , praktyczne problemy,

9.    Korekty przychodów i kosztów - do jakiego okresu je ujmować,

10.  Podatkowe rozliczanie różnic kursowych po zmianach - różnice kursowe od należności i zobowiązań, a różnice kursowe na rachunkach, różnice kursowe w przypadku korekty faktur, kontrowersyjne przypadki,

11.  Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. zmiany w przepisach podatkowych dotyczące leasingu,

12.  Podatkowe skutki związane z tworzeniem, funkcjonowaniem, likwidacją i przekształcaniem spółek osobowych, w tym spółki komandytowo-akcyjnej,

13.  Pytania i odpowiedzi.

Organizacja:

Termin najbliższego szkolenia: maj 2013r.

Czas trwania: 1 dzień, godz. 09.30-15.00

Cena: 390zł od osoby + 23% VAT

W cenie szkolenia zapewniamy: wykłady, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad

Miejsce: Wrocław, Centrum Rynku (o dokładnym miejscu szkolenia powiadomimy wszystkich uczestników najpóźniej na 3 dni przed datą jego rozpoczęcia)

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (z podaniem kodu szkolenia nr: 1006)  faxem na numer: 71 722 01 04 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ecrb@ecrb.pl.

Kontakt z działem szkoleń: Anna Kostecka-Gaj, tel. 501 77 67 89
projekt graficzny:Art of Mind,   wykonanie SignumIT